[lang_cs]Můj ROV – Úvod[/lang_cs][lang_en]My ROV – Intro[/lang_en]

[lang_cs]Baví mě potápění, programování a robotika, dospěl jsem tedy k nápadu postavit si vlastní ROV, který bych mohl později předělat na AUV.
Pokud nevíte co ROV nebo AUV je, zde je vysvětlení:
ROV neboli Remotely operated underwater vehicle je (jak již název napovídá) dálkově ovládané zařízení (ponorka), které je ovládáno operátorem. Nejčastěji operátor sleduje video doplněné o další potřebné údaje a tak ovládá robota na dálku.
AUV je zkratka pro Autonomous underwater vehicle, což jsou autonomní roboti, kteří operují sami bez přímého ovládání operátorem, pouze zasílá informace o své činnosti.

AUV jsou poměrně drahá a sofistikovaná zařízení, takže pro začátek začnu se stavbou ROV a pokud se mi to podaří, tak se možná pokusí postavit AUV.

Celý můj pokus o stavbu ROV budu dokumentovat v tomto blogu, včetně slepých uliček, které nikam nevedou. Zkrátka sem budu psát vše co budu považovat při své cestě k vlastnímu ROV za důležité.[/lang_cs]

[lang_en]I enjoy diving, programming and robotics, so I took the idea to build my own ROV, which I could later change the AUV.
If you do not know what ROV or AUV is, there is an explanation:
ROV means Remotely Operated underwater vehicle is (as its name suggests), remote-controlled device (submarine), which is controlled by the operator. Most often the operator controls vehicle by video and other data information remotely.
AUV stands for Autonomous underwater vehicle, which are autonomous robots that operate their own without direct control by the operator, robot only sends information about its activities to control centre.

AUV are relatively expensive and sophisticated equipment, so I start to begin the construction of ROV and if I succeed, so maybe I will try to build AUV.

All my attempts to build ROV will be documented in this blog, including the blind alleys that lead nowhere. In short, here I write what I consider everything in their path towards my own ROV and what will be important for me.[/lang_en]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *