[lang_cs]Instalace Eclipse a JBoss Tools[/lang_cs][lang_en]Installation of Eclipse and JBoss Tools[/lang_en]

[lang_en]

Eclipse JEE Galileo installation

Download installation file

– Download TAR.GZ package (example eclipse-jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar.gz) from this url: http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/galileo/sr2.
Note: Eclipse Helios is not supported at this moment, download older version Galileo.

Installation

– Run terminal and login as root

su -

– Go to “/usr/local” directory

cd /usr/local

– Untar eclipse package

tar xvzf /PathToDownloadsDirectory/eclipse-jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar.gz

JBoss Tools installation

Run Eclipse

– Open terminal as standard user
– Run eclipse

/usr/local/eclipse/eclipse

Installation of JBoss Tools

– In Eclipse click on menu “Help” / “Install new software”
– Click “Add” button
– Name: “JBoss Tools”
– Location: “http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/galileo/”
– “OK”
– In working combobox select “JBoss Tools”
– In plugins list select “All JBoss Tools – 3.1 …”. Don’t select other packages!
– Click “Next” button
– “Next” button again
– Select “I accept the terms of the license agreements” on next screeen and click “Finish” button.
– When installation process finished restart Eclipse

Installation check

Run Eclipse

– Open terminal as standard user
– Run eclipse

/usr/local/eclipse/eclipse

Try create BPEL project

– In Eclipse click on menu “File” / “New” / “Project”
– In list of project you should see JBoss Tools projects like BPEL, Drools, etc..

More information

You can find more information about JBoss Tools (FAQ, video tutorials, etc.) at this url: http://jboss.org/tools/docs.html.
[/lang_en]
[lang_cs]

Instalace Eclipse JEE Galileo

Stažení Eclipse

– Stáhněte si balíček TAR.GZ (např: eclipse-jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar.gz) z této url: http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/galileo/sr2.
Poznámka: Eclipse Helios není v současné době podporován JBoss Tools, proto stahujeme starší verzi Eclipse Galileo.

Instalace

– Spusťte terminál a zalogujte se jako root

su -

– Běžte do složky “/usr/local”

cd /usr/local

– Rozbalte balíček s Eclipse

tar xvzf /PathToDownloadsDirectory/eclipse-jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar.gz

Instalace JBoss Tools

Spuštění Eclipse

– Otevřete terminál jako standardní uživatel
– Spusťte Eclipse

/usr/local/eclipse/eclipse

Instalace JBoss Tools

– V Eclipse klikněte na menu “Help” / “Install new software”
– Pak na tlačítko “Add”
– Name: “JBoss Tools”
– Location: “http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/galileo/”
– “OK”
– V combobox “working” vyberte “JBoss Tools”
– V seznamu pluginů vyberte jen “All JBoss Tools – 3.1 …”. Nezaškrtávejte žádné jiné balíčky!
– Klikněte “Next”
– “Next” ještě jednou
– Na další obrazovce zaškrtněte “I accept the terms of the license agreements” a klikněte “Finish”.
– Po skončení instalačního procesu restartujte Eclipse

Kontrola instalace

Spusťte Eclipse

– Otevřete terminál jako standardní uživatel
– Spusťte Eclipse

/usr/local/eclipse/eclipse

Zkontrolujte zda máte dostupný projekt typu BPEL

– V Eclipse klikněte na “File” / “New” / “Project”
– V seznamu projektů by jste měli vidět projekty z JBoss Tools jako např: BPEL, Drools, etc..

Více informací

Více informací o JBoss Tools (FAQ, video tutorials, atd…) naleznete na této url: http://jboss.org/tools/docs.html.
[/lang_cs]

[lang_cs]Instalace JBoss AS 5.1 na Fedora Core 13[/lang_cs][lang_en]Installation of JBoss AS 5.1 on Fedora Core 13[/lang_en]

[lang_en]

Java JDK installation

Download installation file

– Download rpm.bin package (example jdk-6u20-linux-i586-rpm.bin) from this url: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.
Note: you can Skip login step.

Installation

– Run terminal and login as root

su -

– Change right directory (example /tmp) and Make JDK binary executable

cd /tmp
chmod +x jdk-6u21-linux-i586-rpm.bin

– Run installation

./jdk-6u21-linux-i586-rpm.bin

– Install new SUN java, javac, javaws and libjavaplugin.so (for Firefox/Mozilla) with alternatives command

alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.6.0_21/jre/bin/java 20000
alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/jdk1.6.0_21/jre/bin/javaws 20000
alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so libjavaplugin.so /usr/java/jdk1.6.0_21/jre/lib/i386/libnpjp2.so 20000
alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/jdk1.6.0_21/bin/javac 20000

Set JAVA_HOME environment variable

Create script file java.sh

cat <<EOF>> /etc/profile.d/java.sh
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_21/jre
export PATH=\$JAVA_HOME/bin:\$PATH
EOF
source /etc/profile.d/java.sh

Check your java installation

– Check current java, javac, javaws and libjavaplugin.so versions
Command:

java -version

Output:

java version "1.6.0_21"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_21-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 17.0-b16, mixed mode, sharing)

Command:

javac -version

Output:

javac 1.6.0_21

Command:

javaws

Output:

Java(TM) Web Start 1.6.0_21 
...

– Check current java in firefox, put into the address bar:

about:plugins

– You should find on page these lines:

Java(TM) Plug-in 1.6.0_21

  File: libnpjp2.so
  Version: 
  The next generation Java plug-in for Mozilla browsers.

– You can check your firefox java plugin also at this url: http://www.java.com/en/download/installed.jsp.

Apache-ant installation

Download installation file

– Download TAR.GZ package from this url: http://ant.apache.org/bindownload.cgi.

Installation

– Run terminal and login as root

su -

– Go to “/usr/local” direcotry

cd /usr/local

– Untar downloaded TAR.GZ package

tar xvzf /PathToDownloadsDirectory/apache-ant-1.8.1-bin.tar.gz

Setting the ANT_HOME variable

Create script file apache-ant.sh

cat <<EOF>> /etc/profile.d/apache-ant.sh
export ANT_HOME=/usr/local/apache-ant-1.8.1
export PATH=$PATH:$ANT_HOME/bin
EOF
source /etc/profile.d/apache-ant.sh

Link to ANT

Create ant symlink in /usr/bin

ln -s /usr/local/apache-ant-1.8.1/bin/ant /usr/bin/ant

JBoss AS 5.1 installation

Download installation file

– Download ZIP package from this url: http://jboss.org/jbossas/downloads/.
Note: Download JDK6 package (e.g: jboss-5.1.0.GA-jdk6.zip), because we have installed JDK6.

Installation

– Run terminal and login as root

su -

– Go to “/usr/local” direcotry

cd /usr/local

– Unzip downloaded ZIP package

unzip /PathToDownloadsDirectory/jboss-5.1.0.GA-jdk6.zip

Setting the JBOSS_HOME variable

Create script file jboss.sh

cat <<EOF>> /etc/profile.d/jboss.sh
export JBOSS_HOME=/usr/local/jboss-5.1.0.GA
export PATH=$PATH:$JBOSS_HOME/bin
EOF
source /etc/profile.d/jboss.sh

File permissions settings

– JBoss can run only user “root” now. But we would like grant run JBoss permissions to all users from group “jboss” (this group must exists before we start)
– Run terminal and login as root

su -

– Set owner of JBoss installation foilder (e.g.: user jboss_user)

chown jboss_user /usr/local/jboss-5.1.0.GA/ -R

– All members of group “jboss” cen run JBoss server now

Installation Test

Run JBoss

– Open terminal and run JBoss

/usr/local/jboss-5.1.0.GA/bin/run.sh

– Please be patient, JBoss start on my computer takes mere then 1,5 minutes.
Output:


=========================================================================

 JBoss Bootstrap Environment

 JBOSS_HOME: /usr/local/jboss-5.1.0.GA

 JAVA: /usr/java/jdk1.6.0_21/jre/bin/java

 JAVA_OPTS: -Dprogram.name=run.sh -server -Xms128m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -Dorg.jboss.resolver.warning=true -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -Djava.net.preferIPv4Stack=true

 CLASSPATH: /usr/local/jboss-5.1.0.GA/bin/run.jar

=========================================================================

07:56:12,461 INFO [ServerImpl] Starting JBoss (Microcontainer)...
07:56:12,463 INFO [ServerImpl] Release ID: JBoss [The Oracle] 5.1.0.GA (build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA date=200905221634)
...

07:59:03,045 INFO [ServerImpl] JBoss (Microcontainer) [5.1.0.GA (build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA date=200905221634)] Started in 1m:37s:243ms

– There shouldn’t be any ERROR message (only INFO) and the last line should be like in my output.

Open JBoss in your browser

– Run your internet browser and put into the address bar:

http://localhost:8080

– JBoss main page should display

[/lang_en]
[lang_cs]

Instalace Java JDK

Stáhněte instalační soubor

– Balíček RPM.BIN (npř: jdk-6u20-linux-i586-rpm.bin) můžete stáhnout z této url: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.
Poznámka: Přihlašovací obrazovku můžete přeskočit.

Instalace

– Spusťte terminál a přihlašte se jako root

su -

– Změňte aktuální adresář (např: /tmp) a udělejte JDK binary spustitelný

cd /tmp
chmod +x jdk-6u21-linux-i586-rpm.bin

– Spusťte instalaci

./jdk-6u21-linux-i586-rpm.bin

– Nainstalujte novou SUN java, javac, javaws and libjavaplugin.so (pro Firefox/Mozilla) pomocí příkazu alternatives

alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.6.0_21/jre/bin/java 20000
alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/jdk1.6.0_21/jre/bin/javaws 20000
alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so libjavaplugin.so /usr/java/jdk1.6.0_21/jre/lib/i386/libnpjp2.so 20000
alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/jdk1.6.0_21/bin/javac 20000

Nastavení JAVA_HOME proměnné

Vytvořte skript java.sh

cat <<EOF>> /etc/profile.d/java.sh
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_21/jre
export PATH=\$JAVA_HOME/bin:\$PATH
EOF
source /etc/profile.d/java.sh

Zkontrolujte vaší instalaci javy

– Ověřte si verzi java, javac, javaws a libjavaplugin.so
Příkaz:

java -version

Výstup:

java version "1.6.0_21"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_21-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 17.0-b16, mixed mode, sharing)

Příkaz:

javac -version

Výstup:

javac 1.6.0_21

Příkaz:

javaws

Výstup:

Java(TM) Web Start 1.6.0_21 
...

– Javu ve firefox můžete zkontrolovar tím že zadáte do address baru následující url:

about:plugins

– Na stránce by jste měli najít následující text:

Java(TM) Plug-in 1.6.0_21

  File: libnpjp2.so
  Version: 
  The next generation Java plug-in for Mozilla browsers.
...

– Java plugin můžete zkontrolovat také na této stránce: http://www.java.com/en/download/installed.jsp.

Instalace Apache-ant

Stažení instalačního souboru

– Stáhněte si balíček TAR.GZ z této url: http://ant.apache.org/bindownload.cgi.

Instalace

– Spusťte terminál a přihlašte se jako root

su -

– Běžte do složky “/usr/local”

cd /usr/local

– Rozbalte stažený balíček TAR.GZ

tar xvzf /PathToDownloadsDirectory/apache-ant-1.8.1-bin.tar.gz

Nastavení ANT_HOME proměnné

Vytvořte skript apache-ant.sh

cat <<EOF>> /etc/profile.d/apache-ant.sh
export ANT_HOME=/usr/local/apache-ant-1.8.1
export PATH=$PATH:$ANT_HOME/bin
EOF
source /etc/profile.d/apache-ant.sh

Link na ANT

Vytvořte link na ant do /usr/bin

ln -s /usr/local/apache-ant-1.8.1/bin/ant /usr/bin/ant

Instalace JBoss AS 5.1

Stažení instalačního souboru

– Stáhněte si ZIP balíček z této url: http://jboss.org/jbossas/downloads/.
Poznámka: Stáhněte si verzi připravenou pro JDK6 (e.g: jboss-5.1.0.GA-jdk6.zip), protože máme Java JDK6 nainstalovanou.

Instalace

– Spusťte terminál a přihlašte se jako root

su -

– Bžte do složky “/usr/local”

cd /usr/local

– Rozbalte ZIP balíček

unzip /PathToDownloadsDirectory/jboss-5.1.0.GA-jdk6.zip

Nastavení JBOSS_HOME proměnné

Vytvořte skript jboss.sh

cat <<EOF>> /etc/profile.d/jboss.sh
export JBOSS_HOME=/usr/local/jboss-5.1.0.GA
export PATH=$PATH:$JBOSS_HOME/bin
EOF
source /etc/profile.d/jboss.sh

Nastavení přístupových práv

– Aby mohl JBoss spouštět i jiný uživatel než root, musíte nastavit správná oprávnění ma jednotlivých konfiguračních adresářích JBoss. Ty se nachází ve složce “/usr/local/jboss-5.1.0.GA/server/”.
– My chceme aby všechny konfigurace JBoss mohli spouštět uživatelé ze skupiny “jboss” (tuto skupinu musíme mít již vytvořenou)
– Spusťte terminál a přihlašte se jako root

su -

– Nastavte vlastníka složky s instalací JBoss (např: uživatel jboss_user)

chown jboss_user /usr/local/jboss-5.1.0.GA/ -R

– Nyní mohou spouštět server JBoss všichni členové skupiny “jboss”

Test instalace

Spuštění JBoss

– Otevřete terminál a spusťte JBoss

/usr/local/jboss-5.1.0.GA/bin/run.sh

– Buďte trpělivý, JBoss na mém počítači startuje více jak 1,5 minuty.
Výstup:


=========================================================================

 JBoss Bootstrap Environment

 JBOSS_HOME: /usr/local/jboss-5.1.0.GA

 JAVA: /usr/java/jdk1.6.0_21/jre/bin/java

 JAVA_OPTS: -Dprogram.name=run.sh -server -Xms128m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -Dorg.jboss.resolver.warning=true -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -Djava.net.preferIPv4Stack=true

 CLASSPATH: /usr/local/jboss-5.1.0.GA/bin/run.jar

=========================================================================

07:56:12,461 INFO [ServerImpl] Starting JBoss (Microcontainer)...
07:56:12,463 INFO [ServerImpl] Release ID: JBoss [The Oracle] 5.1.0.GA (build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA date=200905221634)
...

07:59:03,045 INFO [ServerImpl] JBoss (Microcontainer) [5.1.0.GA (build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA date=200905221634)] Started in 1m:37s:243ms

– Ve výpisu by neměl být jediný ERROR ale jen INFO zprávy, poslední řádek by měl být podobný jako vidíte v mém výpisu.

Otevření stránky JBoss v prohlížeči

– Spusťte internetový prohlížeč a zadejte do něj adresu:

http://localhost:8080

– Měla by se objevit úvodní stránka JBoss

[/lang_cs]